Klimatkontroll har tagit fram en kvalitets- och miljöpolicy med syfte att kvalitetssäkra ett arbetssätt som främjar nöjda kunder, medarbetare och leverantörer.

Klimatkontroll skall genom ständiga förbättringar i processer, produkter, tjänster och ledningssystem ha en kvalitet som ger långsiktig överlevnad. Leverera produkter och tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov och förväntningar samt svarar mot myndigheters krav.

Så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart utforma produkter, processer och tjänster på ett sätt som inte utgör fara för människor miljö. Erbjuda kunder energibesparande åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan.

Uppfylla gällande lagstiftning och normer för miljöskydd och arbetsmiljö. Genom utbildning ge vår personal möjlighet att positivt påverka och utveckla kvalitets- och miljöarbetet. Årligen fastställa och följa upp övergripande och detaljerade mål för att uppnå kontinuerliga förbättringar.